Par, d.o.o., Ljubljana

 22 let

Seznam storitev

 

 Vodenje temeljnih poslovnih knjig

 Vodenje evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi IOP, opomini ),   

 Obračun plač, regresov ter drugih osebnih prejemkov                                                                     

 Oddaja poročil, povezanih s plačami in drugimi osebnimi prejemki za DURS, ZPIZ in AJPES

 Vodenje enega ali več poslovnih računov

 Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije,

 Obračun davka na dodano vrednost,

 Obračun zamudnih obresti,

 Izdelava računovodskih izkazov za DURS in AJPES,

 Opravljanje elektronskega plačilnega prometa,

 Nadzor nad poslovanjem ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti,                                                   

 Priprava elektronskih plačilnih nalogov

 Priprava predlogov za kompenzacije